Algemene Voorwaarden Kinderfietshuren.nl

In deze algemene voorwaarden alsmede in de Huurovereenkomst worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Kinderfietshuren.nl
De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kinderfietshuren.nl gevestigd aan de Buitenhagen 4 te Goor, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 50005898;

Huurder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Kinderfietshuren.nl een Huurovereenkomst aangaat,aan zal gaan of aan is gegaan;

Huurovereenkomst
De overeenkomst tussen Kinderfietshuren.nl en de Huurder ten behoeve van het huren van deFiets;

Huurperiode
De periode waarin de Huurder op grond van de Huurovereenkomst recht heeft op het gebruik van de Fiets;

Huurprijs
Het bedrag dat de Huurder maandelijks aan Kinderfietshuren.nl verschuldigd is ten behoeve van het gebruik van deFiets;

Fiets
De Kinderfiets of de gewone fiets inclusief alle daarbij behorende accessoires, zoals omschreven in de Huurovereenkomst, die door de Huurder van Kinderfietshuren wordt gehuurd en waarop de Huurovereenkomst betrekking heeft;

Verzekering
De door Kinderfietshuren.nl af te sluiten verzekering voor deFiets

1. Algemeen
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Huurovereenkomst tussen Kinderfietshuren.nl en de Huurder, welke betrekking heeft op het huren van de Fiets.
1.2    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
1.3    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4    Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kinderfietshuren.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
1.5    Indien Kinderfietshuren.nl niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Kinderfietshuren.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
1.6    Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze algemene voorwaarden en de bepalingen in de Huurovereenkomst, prevaleren de bepalingen in de Huurovereenkomst.
1.7    Kinderfietshuren.nl heeft het recht gedurende de Huurovereenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien de Huurder na wijziging van deze algemene voorwaarden het Gehuurde blijft gebruiken wordt hij geacht te hebben ingestemd met de wijziging.

2. Totstandkoming van de Huurovereenkomst en ingang van de Huurperiode
2.1    De Huurovereenkomst komt tot stand nadat de Huurder en Kinderfietshuren.nl de Huurovereenkomst beiden hebben ondertekend.
2.2    De Huurder heeft recht op14 dagen bedenktijd.Dit betekent dat de Huurder het recht heeft om de Huurovereenkomst gedurende 14 dagen na het moment van ondertekenen, kosteloos te ontbinden.
2.3    Door ondertekening van het Ontvangstbewijs en daarmee het in ontvangst nemen van de Fiets, doet de Huurder afstand van zijn bedenktijd en is het niet langer mogelijk om de Huurovereenkomst kosteloos te ontbinden.
2.4    De Huurperiode gaat in op de dag dat de Fiets aan de Huurder ter beschikking wordt gesteld en de Huurder het Ontvangstbewijs heeft ondertekend.
2.5    De looptijd van de Huurperiode is in de Huurovereenkomst opgenomen.
2.6    Na het verstrijken van de minimale Huurperiode, worden de Huurovereenkomst en de Huurperiode automatisch voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij de Huurovereenkomst overeenkomstig artikel 13 van deze algemene voorwaarden is opgezegd.

3. Levering
3.1    De Fiets wordt door de door de Huurder gekozen en door Kinderfietshuren.nl aan de Huurder ter beschikking gesteld.
3.2    Direct nadat Kinderfietshuren.nl de Fiets aan de Huurder ter beschikking heeft gesteld, dient de Huurder te controleren of de Fiets geen gebreken bevat. Indien de Fiets na de terbeschikkingstelling een gebrek vertoont, dan is de Huurder verplicht Kinderfietshuren.nl hiervan direct in kennis te stellen.
3.3    Bij het in ontvangst nemen van de Fiets ondertekenen de Huurder en een medewerker van Kinderfietshuren.nl het Ontvangstbewijs. De Huurder verklaart hiermee de Fiets in goede orde in ontvangst te hebben genomen op de dagtekening.
3.4    De door Kinderfietshuren.nl opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
3.5    In het geval dat een met de Huurder overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis,die in feite buiten de macht van Kinderfietshuren.nl ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
3.6    Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Huurder niet het recht de Huurovereenkomst te ontbinden of op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

4. Borgsom
4.1    Als extra waarborg kan Kinderfietshuren.nl, van de Huurder, een borgsom vragen. De hoogte van de borgsom is maximaal 3 maal de overeengekomen Huurprijs.
4.2    Een overeengekomen borgsom dient te zijn betaald voordat de Fiets aan de Huurder ter beschikking kan worden gesteld.
4.3    De borgsom wordt uiterlijk binnen 50 dagen na beëindiging van de Huurovereenkomst aan de Huurder terugbetaald.
4.4    Kinderfietshuren.nl is gerechtigd de borgsom (deels) te verrekenen met nog openstaande vorderingen op en overige betalingsverplichtingen van de Huurder.
4.5    Kinderfietshuren.nl is geen rente over de borgsom verschuldigd.

5. Betaling van de Huurprijs
5.1    De Huurder is de Huurprijs verschuldigd vanaf de dag dat de Huurperiode ingaat of in is gegaan.
5.2    De betaling van de Huurprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te worden voldaan.
5.3    De Huurder machtigt Kinderfietshuren.nl om alle aan Kinderfietshuren.nl verschuldigde betalingen te incasseren van de bankrekening van de Huurder.
5.4    De Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de aan Kinderfietshuren.nl verschuldigde betalingen.
5.5    Indien de Huurder de Fiets,om wat voor reden dan ook, niet gebruikt of niet kan gebruiken, heeft dat op geen enkele wijze invloed op de betalingsverplichting(en) van de Huurder.
5.6    Bij niet tijdige of uitblijvende betaling stuurt Kinderfietshuren.nl de Huurder een aanmaning.
5.7    Indien de betaling niet voor het verstrijken van de vervaldatum op de aanmaning wordt voldaan, dan is de Huurder, vanaf het verstrijken van de vervaldatum, de wettelijke rente verschuldigd en heeft Kinderfietshuren.nl het recht de vordering uit handen te geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die Kinderrfietshuren.nl moet maken om de vordering te incasseren komen voor rekening van de Huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
5.8    Iedere betaling door de Huurder strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de Huurder tot voldoening de verschuldigde Huurprijs.

6. Wijzing van de Huurprijs
6.1    Kinderfietshuren.nl heeft het recht om de Huurprijs te wijzigen, indien er in de periode tussen het tot stand komen van de Huurovereenkomst en het door de Huurder in ontvangst nemen van de Fiets wijzigingen hebben voorgedaan in de opbouw van deHuurprijs.
6.2    Indien de Huurprijs, in de periode tussen het tot stand komen van de Huurovereenkomst en het door de Huurder in ontvangst nemen van de Fiets, door Kinderfietshuren.nl wordt verhoogd, dan kan de Huurder de Huurovereenkomst kosteloos schriftelijk ontbinden binnen 5 dagen nadat Kinderfietshuren.nl de Huurder over deze verhoging heeft geïnformeerd.
6.3    Kinderfietshuren.nl heeft het recht om de Huurprijs gedurende de Huurperiode te wijzigen op basis van:
6.4    a    Het prijsindexcijfer vastgesteld door het CBS;
b    Kostenverhogende effecten als gevolg van overheidsmaatregelen;
c    Kostenverhogende effecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving;
d    Gewijzigde specificaties van de Fiets, op verzoek van de Huurder, dan wel als gevolg van wettelijke bepalingen.
6.5    De Huurder wordt schriftelijk of via de e-mail van een huurprijswijziging in kennis gesteld en van de datum waarop de nieuwe Huurprijs in werking treedt.

7. Eigendom
7.1    Kinderfietshuren.nl blijft te allen tijde eigenaar van de Fiets.

8. Schade en/of diefstal
8.1    Indien voor de Fiets een Verzekering is afgesloten, heeft de Huurder de voorwaarden die van toepassing zijn op de Verzekering, ontvangen en verklaart de inhoud hiervan te kennen en hiermee akkoord te gaan.
Bij diefstal, vermissing en/of bij vernieling van de Fiets door derden, dient de Huurder uiterlijk binnen 5 dagen aangifte te doen bij de politie en dit uiterlijk binnen 5 dagen te melden bij kinderfietshuren.nl.
8.2    Ingeval van schade of een defect aan de Fiets is het de Huurder niet toegestaan de Fiets te gebruiken, indien dit kan leiden tot verergering van de schade of het defect of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
8.3    Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op de Fiets bevinden, vallen niet onder de Verzekering en worden niet vergoed door Kinderfietshuren.nl
8.4    Indien de verzekeraar (de aanbieder van de Verzekering), door enige daad of nalatigheid van de Huurder, niet overgaat tot het vergoeden van eventuele schade, vernieling, diefstal of vermissing, dan komen de eventuele kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de Huurder.
8.5    De Fiets is verzekerd tegen schade en diefstal c.q. total loss met een eigen risico van € 25,00 bij schade, bij ieder gebeurtenis.
8.6    Vergoedingen van de Huurder aan Kinderfietshuren.nl, geven de Huurder geen aanspraak op (enig deel van) het eigendom van de Fiets.

 
9. Gebruik van de Fiets
9.1    De Huurder mag de Fiets uitsluitend gebruiken voor het normale daartoe beoogde doel, elk ander gebruik is hem strikt verboden.
9.2    De Huurder is verplicht de Fiets als een goed huisvader te gebruiken en al het nodige te doen om beschadiging van, vernieling aan en verdwijning van de Fiets te voorkomen. De Huurder draagt er zorg voor dat de Fiets zich te allen tijde in goede staat bevindt.
9.3    Het is de Huurder niet toegestaan de Fiets te gebruiken in een gebied waar de Verzekering geen dekking biedt.
9.4    Het is de Huurder niet toegestaan de Fiets onder te verhuren, te koop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan.
9.5    De Huurder dient alle bij de Fiets ter beschikking gestelde dan wel medegedeelde instructies, voorwaarden, veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen te lezen, te begrijpen en nauwgezet na te leven.
9.6    Het is de Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kinderfietshuren.nl  veranderingen aan de Fiets aan te (laten) brengen. Gedurende de Huurperiode komen alle risico’s van de Fiets, waaronder het risico van diefstal, verduistering, verlies of schades aan de Fiets, voor rekening van de Huurder, ook indien er geen sprake is van schuld van de Huurder. Alle schade die Kinderfietshuren.nl lijdt doordat de Fiets gedurende de Huurperiode is gestolen, verloren gaat, beschadigd raakt of doordat onderdelen van de Fiets missen, worden door Kinderfietshuren.nl op de Huurder verhaald, tenzij dit door de Verzekering wordt gedekt.

10. Ontbinding
10.1    Kinderfietshuren.nl heeft het recht om de Huurovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van schade, kosten en interest, onder andere indien:
a    de Huurder in gebreke is enige bepaling van de Huurovereenkomst behoorlijk na te komen;
b    beslag wordt gelegd op goederen of op het vermogen van de Huurder, dan wel een gedeelte daarvan;
c    de door Kinderfietshuren.nl gewenste verzekering, als gevolg van schadeverloop, niet meer kan worden verkregen;
d        van overheidswege de Fiets wordt gevorderd;
e    de Huurder surseance van betaling aanvraagt of in staat van is faillissement geraakt of dreigt te geraken; f    de Huurder onder curatele wordt gesteld;
g    zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van <b>HuurGemak</b> op de Huurder beperken; h    de Huurder naar het buitenland is verhuisd of gaat verhuizen;
i    indien de Fiets zodanig is of wordt beschadigd dat, naar het voor beide partijen bindend oordeel van Kinderfietshuren.nl, herstel in technisch of economisch opzicht niet meer is gerechtvaardigd;
j    de Fiets verloren mocht gaan, door welke oorzaak dan ook; k    de Huurder komt te overlijden.
10.2    Bij ontbinding van de Huurovereenkomst ingevolge lid 1a t/m 1j van dit artikel dient de Huurder, de resterende huurtermijnen terstond in zijn geheel te betalen.
10.3    Bij ontbinding van de Huurovereenkomst ingevolge het lid 1k van dit artikel, is/zijn de erfgena(a)m(en) geen vergoeding aan Kinderfietshuren.nl verschuldigd.

11. Vroegtijdige beëindiging van de Huurovereenkomst
11.1    De Huurder kan de Huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen, maar niet eerder dan 1 jaar na het aangaan van de Huurovereenkomst.
11.2    In geval van vroegtijdige beëindiging geldt een opzegvergoeding van 50% van de nog resterende huurtermijnen. De opzegvergoeding is de Huurder, op het moment van de vroegtijdige beëindiging , verschuldigd aan Kinderfietshuren.nl en staat losvande overige verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Huurder die voortvloeien uit de Huurovereenkomst.
11.3    Vroegtijdige beëindiging is alleen mogelijk indien:
a    de Huurder geen betalingsachterstand bij Kinderfietshuren.nl heeft;
b    de Huurder de opzegvergoeding volledig aan Kinderfietshuren.nl heeft voldaan;
c    de Fiets is ingeleverd conform artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

12. Beëindiging van de Huurovereenkomst door erfgena(a)m(en)
12.1    In het geval van overlijden van de Huurder blijft de Huurovereenkomst van kracht met de erfgena(a)m(en), in zijn (hun) hoedanigheid van rechtsopvolger(s) van de overleden Huurder als nieuwe Huurder(s), tenzij Kinderfietshuren.nl de Huurovereenkomst overeenkomstig artikel 10.1k heeft ontbonden.
12.2    De erfgena(a)m(en) heeft (hebben) het recht de Huurovereenkomst gedurende een periode van 3 maanden na het overlijden van de Huurder schriftelijk op te zeggen. Tot het moment van beëindiging van de Huurovereenkomst blijven de erfgena(a)m(en) en/of de eventuele onverdeelde boedel aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst.
12.3    Opzegging van de Huurovereenkomst ingevolge het voorgaande lid kan kosteloos plaatsvinden door de erfgena(a)m(en) en dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door Kinderfietshuren.nl is ontvangen.
12.4    De erfgena(a)m(en) dient/dienen bij de opzegging een kopie van de overlijdensakte bij te voegen.

13. Beëindiging van de Huurovereenkomst
13.1    De Huurovereenkomst kan tegen het einde van de Huurperiode worden opgezegd.
13.2    De voor onbepaalde tijd verlengde Huurovereenkomst kan te allen tijde worden opgezegd.
13.3    Opzegging van de Huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand gerekend vanaf de laatste dag van de maand waarin de schriftelijke opzegging door Kinderfietshuren.nl is ontvangen.
 
14. Inlevering van de Fiets
14.1    De Huurder is verplicht om de Fiets, indien de Huurovereenkomst is opgezegd of ontbonden, uiterlijk op de laatste dag van de Huurperiode in te leveren op een door Kinderfietshuren.nl aan te geven locatie.
14.2    Bij inlevering van de Fiets wordt een Inleverbewijs, waarop de datum van inlevering, hetgeen er is ingeleverd en de conditie van hetgeen er is ingeleverd wordt vermeld, ingevuld en ondertekend.
14.3    De kosten voor het herstellen van eventuele schades, alsmede extra waardevermindering van de Fiets als gevolg van niet gemelde schade(s), het niet (tijdig) laten uitvoeren van onderhoud of het niet zorgvuldig omgaan met de Fiets, komen voor rekening van de Huurder. Ook kosten als gevolg van verlies of het niet tijdig inleveren van bescheiden en toebehoren van de Fiets, komen voor rekening van de Huurder.
14.4    Indien de Huurder de Fiets niet (tijdig) inlevert, is Kinderfietshuren.nl gerechtigd de Fiets te vorderen.
14.5    Indien de Huurder de Fiets niet (tijdig) inlevert, is Kinderfietshuren.nl niet langer gehouden om aan haar verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst te voldoen.
14.6    Indien de Huurder de Fiets niet (tijdig) inlevert, zal per dag dat de Fiets te laat wordt ingeleverd een boete aan de Huurder in rekening gebracht. De hoogte van de boete is in de Huurovereenkomst opgenomen. Ook zullen alle ontstane kosten en ontstane schade als gevolg hiervan, aan de Huurder in rekening worden gebracht, tenzij de Huurder kan aantonen dat het niet tijdig inleveren van de Fiets is veroorzaakt door overmacht.

15. Overige verplichtingen van de Huurder
15.1    De Huurder is verplicht indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt of er enig beslag op zijn goederen of vermogen wordt gelegd, Kinderfietshuren.nl hiervan onverwijld in kennis te stellen en de curator c.q. beslaglegger erop te wijzen dat de Fiets eigendom van Kinderfietshuren.nl is en er derhalve geen beslag op de Fiets kan worden gelegd.
15.2    Als het beslag na het einde van de Huurovereenkomst voortduurt, blijft de Huurder verplicht om de Huurprijs te betalen totdat de Fiets weer vrij van beslag is ingeleverd bij Kinderfietshuren.nl.

16. Aansprakelijkheid
16.1    Kinderefietshuren.nl kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a    een gebeurtenis,die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b    enige daad of nalatigheid van de Huurder.
16.2    Kinderfietshuren.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Kinderfietshuren.nl is uitgegaan van door de Huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
16.3    Indien de Huurder of een derde wijzigingen aanbrengt aan de Fiets, sluit Kinderfietshuren.nl iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele(gevolg)schade.
16.4    Kinderfietshuren.nl is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade en/of letsel welke mocht worden toegebracht,door het gebruik van de Fiets, aan de Huurder en/of derden.
16.5    Kinderfietshuren.nl is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder de Fiets verkeerd heeft gebruikt of heeft gebruikt in strijd met de gebruiksinstructies en/of veiligheidsvoorschriften.
16.6    Kinderfietshuren.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele boetes die de Huurder heeft gekregen door het gebruiken van de Fiets.
16.7    Kinderfietshuren.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.8    Indien Kinderfietshuren.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kinderfietshuren.nl beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Kinderfietshuren.nl gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Kinderfietshuren.nl beperkt tot de Huurprijs van de Fiets voor 1maand.
16.9    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Huurder uit welken hoofde ook jegens Kinderfietshuren.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Huurder deze rechten en/of bevoegdheden jegens Kinderfietshuren.nl kan aanwenden.
16.10    De Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van andere gebruikers dan de Huurder gedurende de Huurperiode, alsmede tijdens de verlenging, dan wel na overschrijding van deze termijn zonder dat de Fiets in de macht is gebracht van Kinderfietshuren.nl.

17. Overmacht
17.1    Kinderfietshuren.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt o.a. verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke onvoorzienbare omstandigheid waardoor de uitvoering van de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd zoals staking, vertraagde of uitblijven van levering door de leverancier, transportstoringen, ongevallen, weersomstandigheden,beperkingen opgelegd door derden of de overheid,energiestoring,internetstoringenbedrijfsstoringen.
17.2    Indien er sprake is van overmacht, dan zal Kinderfietshuren.nl niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens ontheven zijn van haar verplichting tot uitvoering van de Huurovereenkomst. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering.

18. Hoofdelijkheid
18.1    Indien naast de Huurder ook (een) andere (rechts-)perso(o)n(en) de Huurovereenkomst ondertekent/ondertekenen, zijn alle ondergetekenden in dezelfde mate verplicht alle verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst na te komen.
 
19. Overdraagbaarheid
19.1    Indien de Huurder de Huurovereenkomst en alle rechten en plichten die uit de Huurovereenkomst voortvloeien aan een derde wenst over te dragen, dan is daartoe schriftelijke toestemming/medewerking van Kinderfietshuren.nl benodigd. Kinderfietshuren.nl kan hieraan aanvullende voorwaarden verbinden.
19.2    <b>HuurGemak</b> is gerechtigd om alle vorderingen, rechten en plichten die uit de Huurovereenkomst voortvloeien aan derden over te dragen. De Huurder gaat ermee akkoord medewerking te verlenen aan een dergelijke overdracht.

20. Wijziging contactgegevens
20.1    Indien de contactgegevens van de Huurder wijzigen, dient de Huurder deze wijziging uiterlijk binnen 30 dagen door te geven aan Kinderfietshuren.nl.
20.2    Onder contactgegevens wordt onder andere verstaan: a    het woonadres;
b    het e-mailadres;
c    het telefoonnummer;
d    het rekeningnummer.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1    Op de Huurovereenkomst tussen Kinderfietshuren.nl en de Huurder is Nederlands recht van toepassing.
21.2    Alle geschillen ter zake van de Huurovereenkomst tussen de Huurder en Kinderfietshuren.nl worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Kinderfietshuren.nl is gelegen. De Huurder zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Kinderfietshuren.nl schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter tekiezen.

22. Persoonsgegevens
22.1    De bij de totstandkoming van de Huurovereenkomst verstrekte persoonsgegevens en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens kunnenwordenopgenomendoor Kinderfietshuren.nl gevoerde persoonsregistratie. Kinderfietshuren.nl heeft het recht deze persoonsgegevens te verwerken en aan derden te verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van de Huurovereenkomst of indien Kinderfietshuren.nl hiertoe verplicht is. Kinderfietshuren.nl verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.